Forskning

Per Karlsson har ordet:

Patientnära klinisk forskning är betydelsefull för patienterna vid alla sjukhus och enheter som bedriver cancervård. Lions Cancerfond Väst hjälper till och stödjer det arbetet i västra Sverige och är alltså ett betydande komplement till de stora cancerfonderna”,

 

säger Per Karlsson – professor i onkologi och avdelningschef vid Avdelningen för onkologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt överläkare vid Jubileumskliniken

Bidrag till den kliniska forskningen

I första hand stödjer vår fond den kliniska forskning, som ger säkrare diagnostik, bättre och effektivare behandling samt möjlighet till ett fullvärdigt liv under och efter behandlingarna.

 

De insamlade medel vi får in under ett verksamhetsår, delar vi ut under kommande verksamhetsår, alltså vi fonderar inga pengar. Men, vi kan avsätta medel till inköp av speciell forskningsutrustning och för cancerforskningen unik apparatur vid sjukvårdsinrättningar i västra Sverige.

 

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av anslag från stiftelsen, har vi ett forskningsråd. I rådet ingår i dag aktiva professorer inom cancersjukvården samt flera professorer emeritus. Forskningsrådet värderar samtliga inkomna ansökningar vid varje utlysning samt formulerar ett förslag till stiftelsens styrelse, som fattar beslut om tilldelning av anslag.