Forskningsrådet

Som stöd till styrelsen i vetenskapliga frågor samt kring fördelning av anslag från stiftelsen utser styrelsen minst tre – högst sex kvalificerade personer att ingå i ett forskningsråd. Beslut i forskningsrådet tas med enkel majoritet, dock att minst hälften av antalet valda ordinarie ledamöter skall vara närvarande vid sammanträdet för att forskningsrådet skall kunna ta beslut. Forskningsrådet skall inom sig utse en ordförande, som skall ha utslagsröst vid omröstning.

Forskningsrådet har följande sammansättning:

Khalil Helou

Docent i experimentell onkologi vid Avdelningen för onkologi inom institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet samt akademigemensam studierektor för utbildning på forskarnivå.

Eva Forsell Aronsson

Professor och avdelningschef vid Avdelningen för radiofysik inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, vice ordförande i JK-fonden.

Lars Ny

Docent och specialist i klinisk farmakologi och onkologi. Sedan mars 2019 är han Avdelningschef för Avdelningen för Onkologi vid Göteborgs universitet där innehar en kombinationstjänst som universitetslektor i immunonkologi förenad med en överläkartjänst vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Lars-Göran Larsson

Tekn. Dr. i Tillämpad elektronik LTH, medlem i Lions Club Partille.

Olof Lindqvist

Medlem i Lions Club Partille

Bertil Tunje

Medlem i Lions Club Borås.