Lions Cancerfond Väst delade ut 1 miljon till fem forskare

1 juni, 2022

Forskare tar emot medel för forskning till patientnära cancerbehandling

Lions Cancerfond Väst (LCV) delade den 19 maj 2022 ut 1 miljon kronor till
fem forskare. De får 200 000 kronor var som en delfinansiering till sina
forskningsprojekt inom områden som bröstcancerformer,
lungcancerbehandlingar, malignt melanom, cancer i bukspottskörteln samt
mag- och tarmcancer. Efter utdelningen fick varje forskare tillfälle att
beskriva sin forskning och vad de förväntade sig att uppnå. Forskningsrådets
ordförande Lars-Göran Larsson introducerade kortfattat varje forskares
projekt. Lions Klas Westerdal svarade för musiken under
utdelningsceremonin.
Sedan starten 2010 har Lions Cancerfond Väst samlat in nästan 18 miljoner
kronor till patientnära cancerforskning i Västsverige. LCV har ett kvalificerat
forskningsråd bestående av tre cancerforskare från Sahlgrenska
Akademin/Göteborgs universitet samt tre medlemmar från LCVs styrelse.
Rådet tar emot ansökningarna, utvärderar dessa och lämnar förslag till
mottagare av anslagen. Styrelsen i Lions Cancerfond Väst tar sedan slutligt
beslut. Insamlingsåret har naturligtvis varit bekymmersamt för Lions
Cancerfond Väst på grund av den långa tiden av pandemin. Det har inneburit
att det varit svårt för lionsklubbarna att ha insamlingsaktiviteter i vanlig
ordning. Desto roligare har det då varit att så fort restriktionerna tagits bort
har pengar åter kommit in. I år fanns det 28 sökanden och redan nu kan LCV
uppmana flera sökande att återkomma nästa år med ansökan om medel för
sina forskningsprojekt.
Tack vare ideellt arbete inom LCV så ligger de administrativa kostnaderna
aldrig över 5 % utan oftare runt 3,6 %. I pengar betyder det att av en
hundralapp går 3 kronor och 60 öre till administration och 96 kronor och 40
öre till forskningen.
Årets mottagare av LCV:s forskningsanslag är:
• Caroline Olsson, Medicinska strålningsvetenskaper, Göteborgs
Universitet.
– En storskalig västsvensk studie som identifierar diagnostiska,
behandlingsprediktiva och prognostiska biomarkörer för att
skräddarsy lungcancerbehandlingar.
• Donia Kaidi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Kirurgen.
– Kan diagnostiken vid tidig koloncancer förbättras med ett
molekylärdiagnostiskt test för bedömning av tumörspridning till
lymfkörtlar?
• Max Levin, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
– Immunmekanismer för exceptionell respons och allvarlig
toxicitet vid immunterapibehandling av metastaserat malignt
melanom.
• Mia Johansson, Jubileumskliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.
– Kan perioperativ cytostatikabehandling förbättra överlevnaden
jämfört med standardbehandling vid primärt resektabel
pankreascancer? PREOPANC3; en multicenter randomiserad fas
III studie.
• Slavica Janeva, Institutionen för Biomedicin, Sahlgrenska
Akademin.
– Utökad tumörstatusanalys för att vägleda behandling vid
multifokal bröstcancer och primär bröstcancer med
lymfkörtelmetastaser; BIOLMET-studien.
Lions Sverige har flera forskningsfonder inom bl.a. cancer, folksjukdomar och
barndiabetes. Den äldsta startade redan 1965. Sedan dess har dessa fonder
tillsammans samlat in och delat ut nästan en halv miljard kronor. De
administrativa kostnaderna ligger i genomsnitt på runt 2 % i dessa fonder