Hjälper fysisk träning före operation?

14 februari, 2022

Aron Onerup, ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och nyligen disputerad inom kirurgi vid Sahlgrenska akademin, har via anslag från Lions Cancerfond Väst studerat effekten av ökad fysisk aktivitet inför operation av tjock- eller ändtarmscancer.

Studien har inkluderat vuxna patienter och deltagarna lottades till en hembaserad träningsintervention före och efter operationen eller till sedvanlig rutinvård. I studien gavs instruktion om två veckors fysisk träning inför operation och fyra veckors träning efter hemgång från sjukhuset. Träningen utfördes 30 minuter dagligen i hemmet och kunde tex bestå av raska promenader, jogging eller cykling. Dessutom instruktion om övningar som stärkte andningsmuskulaturen.

Studien inkluderade deltagare mellan  2015 och  2020 på sex svenska sjukhus. 

Resultaten visade att den korta, medelintensiva träningsinterventionen i denna studie inte hade någon effekt på egenrapporterad fysisk återhämtning fyra veckor efter operationen, och att den inte heller hade någon effekt på sekundära utfallsmått såsom postoperativa komplikationer, vårdtid, risken för reoperationer, eller tillväxtfaktorer kopplade till tumörtillväxt. Dessa resultat har bidragit med viktig kunskap kring hur gällande rekommendationer för fysisk aktivitet bör utformas. Forskare har tidigare visat att långvarig regelbunden fysisk aktivitet  och högre fysisk prestationsförmåga är kopplat till bättre återhämtning efter kirurgi. 

Resultaten från denna studie ledde även till att Aron Onerup  kunde slutföra sina doktorandstudier med avhandlingen ”The Role of Physical Activity for Surgical Procedures” vid Göteborgs Universitet. Avhandling visade sammanfattningsvis bättre återhämtning för vältränade efter kirurgi. Att börja träna först när diagnosen är ett faktum har dock ingen effekt på återhämtningen.