Testamente och Arv

Ett bidrag till cancerforskningen är ett bidrag till livet.

Forskningen har radikalt ökat möjligheterna att bli botad från cancer. Du kan vara med och bidra till cancerforskningen i västra Sverige genom bidrag till Lions Cancerfond Väst eller genom att testamentera hela / eller delar av dina tillgångar till fonden.

Exempel på testamente:
Exempel på testamente 1

Undertecknad/e (makar/syskon) förordnar härmed såsom min/vår yttersta vilja att hela min/vår kvarlåtenskap skall tillfalla Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige med organisationsnummer 802426-3090 (Lions Cancerfond Väst). Det är min/vår önskan att vad som sålunda tillfaller Lions Cancerfond Väst i första hand skall användas för forskning inom …………………………………

 

Ort och datum …………………………………


Egenhändig/a namnteckning/ar …………………………………

Namnförtydligande ……………………………………………….

 

Personnummer:……………………….


Att…………………………………,

som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum som ovan …………………………………


Namn …………………………………


Namnförtydligande

 

Personnummer …………………………………


Adress …………………………………

Exempel på testamente 2

Vi undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas död skall all vår kvarlåtenskap (med undantag av…………………………………) tillfalla Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige med organisationsnummer 802426-3090 (Lions Cancerfond Väst).

Det är min (vår) önskan att vad som sålunda tillfaller Lions Cancerfond Väst skall användas för forskning inom …………………………………

Ort och datum …………………………………


Egenhändig/a namnteckning/ar…………………………………

Namnförtydligande …………………………………

 

Personnummer:…………………………………


Att…………………………………,

som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum som ovan …………………………………

Namn …………………………………

Namnförtydligande

 

Personnummer …………………………………

Adress …………………………………