Testamente och Arv

Ett bidrag till cancerforskningen är ett bidrag till livet.

Forskningen har radikalt ökat möjligheterna att bli botad från cancer. Du kan vara med och bidra till cancerforskningen i västra Sverige genom bidrag till Lions Cancerfond Väst eller genom att testamentera hela / eller delar av dina tillgångar till fonden.

Exempel på testamente:

Med ett testamente uttrycker du din vilja, att stödja cancerforskningen, när du avlider. Testamentet ger en trygghet för dig, då du tydligt har talat om för dina anhöriga, hur du vill att dina ägodelar och tillgångar skall fördelas. Dina bröstarvingar har dock alltid rätt till sin laglott.

 

Finns varken arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna Arvsfonden och cancerforskningen går miste om värdefulla tillgångar, som skulle kunna bidra till att fler cancerdrabbade kan botas.

 

Cancerforskningen är nästan helt beroende av frivilliga bidrag och det har blivit mer och mer vanligt att testamentera delar eller hela sin kvarlåtenskap till välgörande ändamål. Ditt bidrag gör skillnad och att upprätta ett testamente är enkelt.

 

Det finns några viktiga saker du måste tänka på när du upprättar ett testamente. – Det måste vara skriftligt. Skriv gärna enkelt och rakt på sak för att undvika otydligheter

 

  • Det skall vara bevittnat av två vittnen som skall bevittna din namnteckning vid ett och samma tillfälle. Båda skall alltså vara närvarande när testamentet undertecknas.
  • De skall även veta om att det rör sig om ett testamente men behöver inte känna till innehållet 
  • Glöm inte namnförtydligande och personnummer 
  • Vittnena skall ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa och får inte vara testamentstagare, det vill säga få del av arvet. Vittnena får heller inte vara släkt med dig eller vara gift med en testamentstagare.

 

I testamentet skall du noga ange det fulla namnet på organisationen och organisationsnumret. Vårt fulla namn är: Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige och vi har organisationsnumret 802426-3090.

 

Förvara gärna testamentet i ett bankfack, så att det är skyddat mot brand och att någon inte river det. Om du inte har ett bankfack, kan du förvara det hos en begravningsbyrå eller hos din/familjens jurist.

 

Du kan ändra ett testamente men för varje ändring krävs att du följer reglerna för upprättande av ett testamente. Annars kan det nya testamentet ogiltighetsförklaras. Om det vid ett dödsfall finns fler än ett testamente gäller 2 det senast upprättade.

Man bör i det senast skrivna testamentet helst ange att man med detta testamente upphäver det tidigare. Man kan även upprätta ett testamente för att kvarlåtenskapen inte skall tillfalla Allmänna Arvsfonden genom att skriva:

”Skulle ingen arvinge vara i livet ska återstoden av min kvarlåtenskap tillfalla Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige med org. nummer 802426-3090.”

Behöver du hjälp med att upprätta ett testamente kan du vända dig till din bank eller en advokat eller till t.ex. en begravningsbyrå. Även Lions Cancerfond Väst kan hjälpa till. Kontakta ordf@lionscancerfond.se.

När någon avlider reglerar arvslagen hur kvarlåtenskap skall fördelas. Det finns olika arvsklasser bland de närstående, men arvet går endast till andra och tredje arvsklassen om det saknas arvtagare i första klassen.

 

  • I första arvsklassen ingår barn, adoptivbarn och barnbarn. De kallas bröstarvingar. Dock gäller, att har den avlidnes barn själv avlidit ärver dennes barn sin förälders del. 
  • OBS styvbarn och fosterbarn räknas inte in i denna arvsklass – I andra arvsklassen ingår den avlidnes föräldrar med vardera rätt till hälften av arvet. Är någon av föräldrarna avliden, delar arvlåtarens syskon den förälderns arvslott. Här bör man efterhöra med sakkunnig hur arvsrätten går vidare.
  • I den tredje arvsklassen ingår mor- och farföräldrar och om dessa är avlidna ärver i stället mor- och farföräldrarnas barn, vilket betyder att föräldrarnas syskon
  • faster, farbror, moster och morbror till den avlidne har arvsrätt.

 

Efterlevande maka/make ingår inte i arvsordningen utan enligt lag har de en särställning. Efterlevande maka/make ärver allt av arvlåtarens egendom förutsatt att makarna har gemensamma barn. De gemensamma barnen får inte ut något arv efter sina föräldrar förrän båda föräldrarna är avlidna. Dock gäller att särkullbarn (barn till den avlidne men ej den efterlevande) har rätt att få ut sin arvslott direkt.

 

Saknas make/maka eller det inte finns någon arvinge enligt de tre klasserna tillfaller hela arvet Allmänna Arvsfonden.

 

Du kan med ett testamente ge uttryck för att kvarlåtenskapen skall fördelas på ett annat sätt än enligt den legala arvsordningen. Dock gäller att barn har rätt till sin s.k laglott, vilket utgörs av hälften av den arvslott barnet hade fått utan testamente. Inkräktar testamentet på barnens laglott, måste barnen begära jämkning av testamentet för att få ut sin del.

När en person avlider uppstår ett dödsbo. I dödsboet ingår den avlidnes tillgångar, skulder, skyldigheter och rättigheter.

 

Vilka är delägare i ett dödsbo? Dödsbodelägare är maka/make, sambo, arvingar enligt de olika arvsklasserna och testamentstagare. De är alla tillsammans förvaltare av dödsboet. Gemensamma barn är dock (normalt) inte dödsbodelägare i den första avlidne förälders dödsbo, utan först i den sist avlidne förälders.

 

Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning genomföras. Om den avlidne efterlämnat ett testamente ska detta vinna laga kraft innan det kan verkställas. Detta kan ske genom att samtliga arvingar godkänner testamentet.

 

Om de inte lämnar ett godkännande, har arvingarna sex månader till på sig att väcka klandertalan vid domstol. Om en klandertalan väcks kan det dröja mycket lång tid innan tvisten är avgjord och testamentet vinner laga kraft.

 

När testamente vunnit laga kraft sker bodelning och arvskifte. Arvskiftet involverar de arvingar och testamentstagare som berörs. När detta har skett upplöses dödsboet.

Exempel på testamente 1

Undertecknad/e (makar/syskon) förordnar härmed såsom min/vår yttersta vilja att hela min/vår kvarlåtenskap skall tillfalla Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige med organisationsnummer 802426-3090 (Lions Cancerfond Väst). Det är min/vår önskan att vad som sålunda tillfaller Lions Cancerfond Väst i första hand skall användas för forskning inom …………………………………

 

Ort och datum …………………………………


Egenhändig/a namnteckning/ar …………………………………

Namnförtydligande ……………………………………………….

 

Personnummer:……………………….


Att…………………………………,

som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum som ovan …………………………………


Namn …………………………………


Namnförtydligande

 

Personnummer …………………………………


Adress …………………………………

Exempel på testamente 2

Vi undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas död skall all vår kvarlåtenskap (med undantag av…………………………………) tillfalla Insamlingsstiftelsen Lions Cancerfond i västra Sverige med organisationsnummer 802426-3090 (Lions Cancerfond Väst).

Det är min (vår) önskan att vad som sålunda tillfaller Lions Cancerfond Väst skall användas för forskning inom …………………………………

Ort och datum …………………………………


Egenhändig/a namnteckning/ar…………………………………

Namnförtydligande …………………………………

 

Personnummer:…………………………………


Att…………………………………,

som vi personligen känner, denna dag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja förklarat ovanstående förordnande utgöra hans/hennes/deras yttersta vilja och testamente och därunder egenhändigt tecknat sitt namn, intygar undertecknade samtidigt närvarande vittnen.

Ort och datum som ovan …………………………………

Namn …………………………………

Namnförtydligande

 

Personnummer …………………………………

Adress …………………………………