Hyperbar syrgasbehandling kan lindra sena skador efter strålning mot buken

22 maj, 2020

Syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symtom och biverkningar efter
strålbehandling mot cancer i bäckenregionen, visar en studie. Efter 30–40 pass i kammaren upplevde
många att både blödningar, läckage och smärtor dämpats.
Nicklas Oscarsson, försteförfattare till artikeln, är doktorand inom anestesiologi och intensivvård vid
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt överläkare på Angereds Närsjukhus. Nicklas har
fått 150 000 kr i anslag från Lions Cancerfond Väst för delfinansiering av studien.

Allt fler drabbas av cancer under sin livslängd och överlevnaden efter den första cancerdiagnosen blir allt längre. Strålbehandling är en vanlig och effektiv behandlingsform av flera typer av tumörer. Strålbehandling ger dock upphov till såväl akuta som sena bieffekter hos vissa patienter. Vid behandling av cancer i bäckenregionen, såsom prostata-, livmoderhals- och ändtarmscancer, kan sena bieffekter från urinblåsan och ändtarmen uppstå. I vissa fall kommer dessa bieffekter direkt efter behandlingen, men de kan även uppstå flera år efter avslutad behandling. Symtomen inkluderar täta trängningar, läckage, smärta, stopp och blödningar som kan ha stor inverkan på den generella hälsan för drabbade patienter.

Allvarliga blödningar
Andelen patienter som drabbas av dessa biverkningar varierar. En del har relativt milda besvär, medan andra kan drabbas av så allvarliga blödningar att urinblåsan eller ändtarmen måste avlägsnas kirurgiskt.    Cirka 50 procent drabbas av sena biverkningar på något sätt och cirka 5–15 procent av patienterna drabbas av mer allvarliga biverkningar.

Behandlas i tryckkammare
Hyperbar syrgasbehandling ges i en tryckkammare där man andas ren syrgas. Vanligen ges 30–40 behandlingar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset tog initiativ till en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie och bjöd in alla tryckkammarcentra i Norden att delta – RICH-ART.

Säkerställd förbättring
 Patienterna uppdelades i en behandlings- och en kontrollgrupp. Den behandlade gruppen hade en statistiskt säkerställd förbättring jämfört med den icke behandlade gruppen både vad gäller symtom från urinvägarna och ändtarmen.

Unik studie inom området
Studien var randomiserad och kontrollerad, undersökte flera olika symtom och jämförde hyperbar syrgasbehandling med dagens behandling enligt rådande vårdprogram. Det gör studien unik.

Slutsatsen av RICH-ART är att hyperbar syrgas kan ge en markant symtomlindring och i vissa fall helt bota tillstånd som uppkommit efter strålbehandling av cancer. Detta leder till klart förbättrad livskvalitet för de drabbade patienterna. Behandlingen bör övervägas i ett tidigt skede då behandlingseffekten troligen är bättre vid tidig snarare än sen behandling.