Slutrapport för beviljat anslag till Rebecka Arnsrud Godtman

7 oktober, 2018

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och varje år dör cirka 2400 män i sjukdomen. När kliniska symptom uppträder är sjukdomen så gott som alltid obotlig varför tidig diagnostik är en förutsättning för att botande behandling skall kunna erbjudas. Sedan några år finns bevis för att regelbunden PSA-screening kan minska mäns risk att dö i prostatacancer med 20-40%. Nackdelen med PSA-baserad screening är överdiagnostik, dvs att man hittar tumörer som aldrig skulle ha gett symtom under mannens livstid. Cirka hälften av männen som diagnostiseras med screeningupptäckt prostatacancer kan anses vara överdiagnostiserade. Samtidigt finns också en underdiagnostik där en del screeningupptäckta tumörer hittas för sent när bot inte längre är möjligt. Ett förbättrat screeningprogram behöver således både tidigarelägga diagnostiken hos de dödliga tumörerna samtidigt som det skall undvika att diagnostisera det stora antalet mikroskopiska tumörer i körteln. Multiparametrisk magnetresonansundersökning (mp-MR) är en metod som verkar lovande för att förbättra screeningen. Göteborg 2-studien är den första randomiserade screeningstudien i världen för prostatacancer som involverar mp-MR. Det är en studie som riktar sig till män mellan 50 och 60 år, boendes i Västra Götalandsregionen. Syftet med studien är att analysera värdet av PSA tillsammans med mp-MR för screening av prostatacancer. Hypotesen är att PSA tillsammans med MR skall hitta fler tumörer i botbart stadium samtidigt som man undviker att hitta de tumörer som aldrig skulle ha gett symtom. Förhoppningen med Göteborg 2-studien är att ge vetenskapligt stöd för ett paradigmskifte i hur den framtida diagnostiken för prostatacancer skall ske.

Göteborg 2-studien startade hösten 2015. Till dags datum har drygt 36 000 män blivit lottade till studien varav ca 20 000 män har blivit lottade till en screeningarm och ca     16 000 män till en kontrollarm. Ungefär hälften av dem som erbjudits deltagande har valt att göra detta genom att lämna PSA.

Målsättningen är att inkludera 60 000 män vilket kommer nås under 2019. Under 2018 har män som bjöds in första gången 2015 börjat återinbjudas till en andra screeningomgång. Denna studie är, liksom alla studier när det gäller tidiga former av prostatacancer, ett långsiktigt projekt. Vi förväntar oss vissa resultat under 2020 men slutgiltiga resultat kommer det sannolikt att ta 20 år att uppnå.

Anslaget som beviljades av Lions Cancerfond Väst 2015 möjliggjorde 6 månaders halvtidstjänstgöring för mig i Göteborg 2-studien.

Göteborg 2018-09-07

Rebecka Arnsrud Godtman